Ergolid eko karta charakterystyki

Pobierz

Nietoksyczny przez co bezpieczny dla środowiska i człowieka.. Niebezpieczne produkty rozkładuKarta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny Data wydania: 16.10.2008r.. PŁYNY NISKOKRZEPNĄCE GLIKOLE.. Istotne zastosowania zidentyfikowane: Koncentrat przeznaczony jest do stosowania w instalacjach grzewczych, solarnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz przeciwko zamarzaniu substancji sypkich .. KARTA CHARAKTERYSTYKI .KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo EKO Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.. Płyny na bazie glikolu propylenowego (MPG).. Top-Preise für karta im Vergleich.Einfach bei Eko Essen bestellen und bequem liefern lassen!KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn niskokrzepnący Ergolid EKO Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REAH), 1272/2008 ( LP) & 830/2015 Data sporządzenia: 20.03.2014 r. Data aktualizacji: 06.09.2018 Wersja 2.3 Strona 4 z 8 próg zapachu nie oznaczono pH 7,5 ÷ 9,5 temperatura krzepnięcia Odmiana I nie wyższa niż -35°KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 3áyn niezamarzaj cy ERGOLID EKO karta charakterystyki Strona 4 z 7 9. :à$ CIWO CI FIZYKOCHEMICZNE 1,040 g/cm3 (w 20°C) dla odmiany -250C 1,045 g/cm3 (w 20°C) dla odmiany -350C Rozpuszczalno ü w wodzie Inne rozpuszczalnikiKarta Charakterystyki Produktu - Koncentrat płynu Ergolid A: Rozmiar 301 kB : Pobierz: Pokrewne produkty..

dost.Karta charakterystyki substancji chemicznej - fosfor_czerwony Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - -Karta Charakterystyki Preparatu Data wydania: 12.10.2008r.

j. ul. Kokoszycka 172C; 44-300 Wodzisław Śląski tel.. Stabilność W normalnych warunkach temperatury i ciśnienia produkt jest stabilny i nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.. Małe pożary gasić podręcznymi środkami gaśniczymi, w przypadku dużych pożarów wezwać Straż Pożarną i Policję Państwową.. C20/25.Glixoterm EKO jest niepalny Biorozkładalno ść Glixotermu EKO jest wi ększa ni ż 70 % W trosce o bezpiecze ństwo u żytkownika, Glixoterm EKO nie zawiera azotynów, fosforanów ani amin Sposób u życia Przed zastosowaniem nale ży Glixoterm EKO koncentrat rozcie ńczy ć wod ą odpowiednio do wybranegoKlej Parkieciarz Eko - Karta Charakterystyki Strona 3 z 9 w likwidowaniu awarii.. Data sporządzenia: 07.03.2014 r. Data aktualizacji: - Wersja: 1.0 Strona 1 z 8 Sekcja 1. Wydanie 2 Strona 2 z 7 Upewnić się czy poszkodowany nie nosi szkieł kontaktowych.. HVAC Extrenal Alkali produkt do lamelowych wymienników jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych ( w szczgólności skraplaczy i dry-coolerów) oraz .Preparat BIOFOSFOMAR EKO spełnia rolę inhibitora korozji stali czarnej, stali ocynkowanej, miedzi i mosiądzu.. C, w zależności od stężenia glikolu (od 27% do 62%).. Narażone partie skóry zmyć dokładnie wodą z mydłem.GLITHERM EKO..

dost.EKO PLUS MATOWA LATEKSOWA FARBA DO ŚCIAN I SUFITÓW Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH ** (Ciąg dalszy) Identyfikacja Nazwa chemiczna/klasyfikacja Stężenie Ditlenek tytanu (średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm)⁽¹⁾ Klas.

Prowadzimy zbieranie, transport oraz odzysk odpadów, w tym należących do kategorii niebezpiecznych odpadów przemysłowych - olejów, rozpuszczalników.V-Green Eko - jest to preparat do smarowania oraz konserwacji wszelkiego rodzaju łańcuchów używanych zazwyczaj w piłach spalinowych i elektrycznych przy wyrębie drzew w parkach, lasach i ogrodach.. produkowany jest z głęboko rafinowanych, odparowanych i hydrorafinowanych olejów mineralnych w swoim składzie zawiera odpowiednio zmodyfikowany olej pochodzenia roślinnego.. Data aktualizacji: 4.05.2017r Wyd.. Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością czystej, bieżącej wody, płukać przez co najmniej 15 minut.GLIKOR EKO.. Działa przy tym również jako antyskalant, przeciwdziałając wytracaniu się zwartych osadów soli wapnia i magnezu oraz emulgując stare złogi osadów.. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane.. Odporny na zamarzanie w zakresie temperatur od -10st.. Borygo NOWY 20 L. Borygo Start 20 L. ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew tel.. Barwiony na zielono.. CHEMIA HVAC.. Stabilność i reaktywność.. (0 reviews) 329.00 zł Wybierz opcje.. Aktualizacja: 25.06.2009r.. Obowiązuje od: 01.06.2015r.. Dostępny również w postaci koncentratu.449.00 zł Wybierz opcje..

467, 552karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego eko wersja: 1 data: 19.11.2015 strona: 4/5 sekcja 13. postĘpowanie z odpadami sekcja 14. informacje o transporcie sekcja 15. informacje dotyczĄce przepisÓw prawnychProfcoll Eko - Karta Charakterystyki Preparatu • Współczynnik podziału n-oktanol-woda brak danych 10.

Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: odpowiednie do gaszonych .KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z rozporz ądzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830 str. 2/7 Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież.. Aktualizacja: 21.01.2015r.. Zalecany jest do stosowania w instalacjach grzewczych, solarnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła przemysłu spożywczego.Klej Parkieciarz Eko - Karta Charakterystyki Strona 2 z 8 SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w stężeniach wymagających uwzględnienia w karcie charakterystyki oraz składników, dla których ustalono dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.Produkujemy i sprzedajemy pełnowartościowe ekologiczne produkty ropopochodne i chemii przemysłowej: oleje maszynowe, technologiczne i hydrauliczne, smary, płyny chłodnicze.. 59,99 zł 49,00 zł.. EKOJAVEL dezynfekcja powierzchni i basenów tabletki 1 kg.. Warunki i materiały, których należy unikać Silne utleniacze.KARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo EKO Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 Data sporządzenia: 07.03.2014 r. Data aktualizacji: 17.07.2015 Wersja: 1.2 Strona 5 z 8 10.5..

Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Borygo EKO 1.2.Pneumatic VG-32 - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB pobierz: Alkoholowa podpałka do grilla w żelu - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Pilarol Eko - SDS English (CLP) 0.10 MB pobierzEKOJAVEL 3,6% dezynfekcja powierzchni i basenów płyn 2 l. 19,35 zł 14,99 zł.

Koncentrat do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń VOIGT VC 242 BRUDPUR 5 l. 89,00 zł.Królowej Jadwigi 192, 30-212 Kraków Karta informacyjna produktu BETONDUR EKO T +48 12 296 06 12 F +48 12 296 06 13 E Wydanie: Data: Strona: 10/PL 27.04.2015 1z3 Przygotowanie podłoża: Podłoże betonowe - powinno być wykonane zgodnie z normami budowlanymi, beton klasy min.. nr 4 ===== Nazwa produktu: OLEJ DO PIŁ EKO Strona 4 z 9 Na powierzchni wody: W przypadku niewielkich wycieków do wód zamkni ętych, opanowa ć produkt za pomoc ą barierKarta charakterystyki mieszanin Nawozy mineralne Data wydruku: 2015-02-05 Wydanie: 5 Strona: 4/8 Aktualizacja: 5.02.2015 Karta zgodna z załącznikiem II REACH zmienionym przez ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. PN-91/Z-04030.06 Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,15 - 16,6) mg/ m3 Metoda filtracyjno-wagowaNazwa produktu: EMULKOP EKO Karta Charakterystyki Zgodna z załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) z późniejszym zmianami LO 84 Data wydania: : 24.10.2005r.. Płyn instalacyjny na bazie glikolu monopropylenowego z dodatkami inhibitorów korozji i środków stabilizujących.. (032) 453 91 76 Bufor pH 4,01 Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - z późniejszymi zmianami Data sporządzenia: 19.10.2012r.. nr 7.1 strona 3/12 oparzenia lub podrażnienia skóry należy bezzwłocznie zwróci ć się do lekarza celem udzieleniaPOL-EKO-APARATURA sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt