Opis techniczny rozbiórki budynku mieszkalnego

Pobierz

Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego Rynek 16 Chełmsko Śląski 1.2 Podstawa merytoryczna opracowania Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: - Zlecenie inwestora - Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.. Od strony za- chodniej do budynku przylega parterowy budynek gospodarczy.planowana inwestycja polega bpdzie na: rozbudowie istniej>cego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, realizacji infrastruktury technicznej, rozbiórce czpici budynku mieszkalnego, cackowitej rozbiórce budynku gospodarczego przylegaj>cego ician> szczytow> do bu- dynku zlokalizowanego na dziacce nr ewid.. Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotografie stanu istniej ącego.. Przewidziany jest dla 12 osób.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania: Opis istniejącego budynku 1.1 Opis ogólny Budynek całkowicie podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem użytkowanym, częściowo adaptowanym na mieszkanie, częściowo użytkowany jako strych gospodarczy.. Wejście główne do budynku .W niektórych przypadkach wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki obiektu gospodarczego w starostwie powiatowym, jeżeli: - budynek gospodarczy nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorskiego..

Rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego nr inw.

- odległość budynku .Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i trzech budynków gospodarczych zlokalizowanych na działce nr 554 w miejscowości Ochudno, gm.. Wykonany jest w technologii tradycyjnej.. Rząśnik, obręb Ochudno.. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013.1129), 10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji .OPIS TECHNICZNY DLA ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.. Osielec: Zamawiający: Dostępne dla zalogowanych: Miejsce realizacji: Jordanów Data publikacji: 2022-06-22:Opis stanu istniejącego Na działce nr 440/6 znajdują się 2 budynki mieszkalne i jeden budynek gospodar- czy.. DOKUMENTACJA ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO-JEDNORODZINNEGO strona 6 OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI I ROZBIÓRKI 1.0.. Opis konstrukcji i ocena stanu technicznego - wg "Ekspertyzy technicznej" stanowiącej integralną część niniejszego projektu (w załączeniu).. gruntów 3755/461, przebudowie budynku …I./ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONT BALKONU w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 14 /3 w Jeleniej Górze Dz.Nr 79/ PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie Inwestora Zakład Gospodarki ..

Dane techniczne i program u Ŝytkowy budynku: dane techniczne budynku: a.

110-00378 Adres inwestycji: Januszewice 101 26 300 Opoczno Inwestor:Rozbiórkę budynku należy rozpocząć od drewnianej konstrukcji dachu.. Projektowany układ funkcjonalny zakłada podział budynku na pokoje jedno i dwu-dane ogólne o rozbieranych obiektach obiekt wykonany w technologii tradycyjnej: o przekrycie papa na pełnym deskowaniu o ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej o ściany zewnętrzne murowane jw.. ZAKRES OPRACOWANIA a) opis techniczny, b) rysunki inwentaryzacyjne c) projekt przypór do pozostawionej ściany szczytowej od strony południowejRozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc.. Rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego nr inw.. Zlecenie Inwestora.. Temat opracowania.Niniejsze opracowanie obejmuje : - opis ogólny budynków bezpo średnio przylegaj ących do budynku lewej oficyny - opis szczegółowy przedmiotowego budynku - opis aktualnego stanu technicznego przedmiotowego budynku - opis rozbiórki przedmiotowego budynku - ogólne zasady wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowychrozbiórki.. Budynek posiada jedną klatkę schodową.. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest opis i zakres rozbiórki obiektu mieszkalnego wraz ze sposobem zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia..

- wysokość budynku gospodarczego jest niższa niż 8 metrów.

Dane ogólne.. zawartość opracowania (strona nr 2) III.Funkcja mieszkalna budynku rozwiązana jest na dwóch kondygnacjach parterze i pod-daszu .. Celem opracowania jest określenie wytycznych prowadzenia .OPIS TECHNICZNY 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0Dane ogólne 1.1Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 11 Listopada 12 w Węgorzewie.. Krokwie demontować przy użyciu samojezdnego dźwigu, bądź dzielić na mniejsze kawałki przeznaczone do transportu ręczngo i spuszczać je na dół przy użyciu wyciągu przyściennego lub pochyłych zsuwnic.OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki budynku mieszkalnego i gospodarczego dzialka nr ewidencyjny 3231/1 ul. WQska 2 w miejscowošci Olecko, powiat Olecko 1.0 Zleceniodawca: Urzad Gminy Olecko Pl. Wolnošci 3 19 - 400 Olecko 2.0 Przedmiot opracowania: Budynek mieszkalny i gospodarczy poloŽone w miejscowošci Olecko przy ul. Wqskiej 2 dz. nr .Nov 30, 20204 days agoBudynek przewidziany do rozbiórki - opis konstrukcji i ocena stanu technicznego..

Dane ogólne 1) Przedmiot opracowania: projekt rozbiórki budynku gospodarczego.

Obowi ązuj ące polskie przepisy techniczno-budowlane.. Bohaterów Warszawy 82/5 71-061 Szczecin, tel./fax ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. stronatytułowa (strona nr 1) II.. o ściany fundamentowe - nieinwentaryzowane o strop nad parterem żelbetowy oraz typu kleina o fundamenty …Podstawą opracowania jest zły stan techniczny obiektu mieszkalnego na działce 1331/2 w m. Podsuliszka.. Działka na której znajdują się budynki do rozbiórki nie podlega ochronie oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków.. OPIS ZAKRESU ROZBIÓRKI OBIEKTÓW .. Opis ogólny budynku: 2.1.opis techniczny swiatowida 2 2 PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŚWIATOWIDA 2 W SZCZECINIE Pracownia Projektowa "GRUPA MGM" al.. Budynek przeznaczony jest dla osób zdolnych samodzielnie funkcjonować, nie wyma-gających stałej opieki i pielęgnacji.. Podstawa opracowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt