Sprawozdanie roczne klasa 1

Pobierz

Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Wyniki badania kompetencji dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2016/2017: Poziom gotowości kształtuje się w poszczególnych grupach kształtuje się następująco: Poziom rozwoju Gr.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne .Sprawozdania - 1 sem.. Język sprawozdania powinien być konkretny i przejrzysty.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Program zajęć rewalidacyjnych powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ….Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (IV-VIII SP + III G) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. KLASYFIKACJA.. Stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami ucznia.. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY ZA .. SEMESTR ROKU .. KLASA .. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach..

rocznej/końcowej roku szkolnego……………….. KLASA ………… wychowawca - ……………………………………... I.

gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Ilość uczniów1.. Nazwisko i imię wychowawcy klasy: 2.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. klasyfikowanych.. Wskazówki: 1. uczeń / przedmiot.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPosiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnychPosiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafiiPosiadający orzeczenie .Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. niesklasyfikowanych.. ANALIZA PRACY DYDAKTYCZNEJ I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW.. 5.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. uczn.,) ………………………….…….Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Małgorzata Klimczak) Przypominam, że w serwisie mamy również opublikowany Kalkulator Średniej Klasy do pobrania..

III (A. Kowalska) Gr.IV (M. Sikorska) Wysoki 1 dziecko 25 dzieci Przeciętny 1 dziecko ----- Niski ----- -----ADR - roczne sprawozdanie.

Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Ilość uczniów .. Pierwsze odbyły się 8.09.2014r., a ostatnie 19.01.2015r.. 4.Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych Dbamy o czystość języka Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cz ęściowe, za okres wrzesie ń - grudzie ń 2011 r. Frekwencja: 97,14% Od wrze śnia do grudnia 2011 r. przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 7 godzin zaj ęć Dbamy o czysto ść j ęzyka .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. Rozwijanie umiejętności społecznych.. Spotkania odbywały się raz w tygodniu.. Jest to zgodne z art. 16 ust.1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 Ustawy o .. Zajęcia odbywały się przez 1 godzinę lekcyjną, trwającą 45 minut.. ILOŚĆ UCZNIÓW .. Wzmocnienia pozytywne, motywowanie do pracy, ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej.. rok szkolny:klasa: wychowawca: UCZNIOWIELICZBA% UCZNIÓWZapisaniKlasyfikowaniNiesklasyfikowaniPromowaniPromowani z wyróżnieniemUkończyli szkołęNie ukończyli szkołyKtórym wyznaczono egzamin .1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania Na podstawie art. 41 ust..

2020/2021 SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY SZKOŁY - I semestr 2020/21 Program wychowawczo-profilaktyczny - sprawozdanie I semestr 2020/2021 Sprawozdania - 2 sem.

Liczba uczniów w pełni klasyfikowanych:………., w tym uczniów ……….z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.ROK SZKOLNY 2014/ 2015 semestr I. Usprawnianie koncentracji i trwałości uwagi.. Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. uczeń / przedmiot.. przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r. I.. Liczba uczniów nieklasyfikowanych: Lp.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Wychowawca:Marta Klich.. Zajęcia rewalidacyjne z …… prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KL. z wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu roku szk.. WYCHOWAWCA .. Nie zapomnij wskazać miejsca, czasu, uczestników itd.. Klasa III liczy 10 uczniów.. (art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela) Zajęcia koła polonistycznego prowadzone były w jednej grupie.. zwolnionych.. Ich celem było wyposa żenie uczestników w umiej ętno ści redagowaniaSPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI .. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje: § 1.SPRAWOZDANIE ROCZNE (przekazać do biura NZOZ do 15 LIPCA za ostatni rok szkolny) ..

Przewoźnicy zajmujący się przewozem materiałów niebezpiecznych są zobowiązani do końca lutego złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów ADR i przesłać go do wojewódzkiego inspektora drogowego.

Liczba uczniów ….….. , w tym nieklasyfikowanych (nazw.. Pamiętaj o chronologicznym porządku relacjonowanych wydarzeń.. Odbywały się w każdy poniedziałek tygodnia.. Informacja o realizacji programu nauczania.. .Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie odbywały się w I semestrze 2013/2014 roku 1 raz w tygodniu - w środę.. Zrealizowano 14+ godzin.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI.. Spędzają wspólnie czas na przerwach, .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) INFORMACJE STATYSTYCZNE.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 4. uczniowie z ocenami niedostatecznymiSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z ….. nr orzeczenia ….. rok szkolny 2019/2020.. Frekwencja 92,86.. 2019/2020 Sprawozdanie z realizacji programu.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc. 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc. 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc. 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY VIII.. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a. Uczęszczało na nie 8 uczniów - 4 chłopców i 4 dziewczynki z klasy III a.SPRAWOZDANIA • pliki użytkownika sroka54 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z zajęć karcianych.docx, Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie II w roku szkolnym 2011.docxSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt