Druk sprawozdania komisji rewizyjnej osp

Pobierz

Inne dokumenty (np. wystąpienia na piśmie, itp.).. Na wniosek Komisji Rewizyjnej nad udzieleniem/nie udzieleniem absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze Wynik głosowania: - za przyjęciem 45 głosów - przeciwnych 0 głosów- w przypadku każdorazowych zmian w składzie Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP, powiadamia się o nich Krajowy Rejestr Sądowy !. Protokół .. z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP .. a.Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego.. 1 Wzór: Druk OSPSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP, (3 str.) Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP, (1 str.) Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, (1 str.) Druki uzupełniające Protokół Komisji Wyborczej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, ( 1 str.)4 days agoFeb 16, 2022Plik Sprawozdanie z dzialalnosci komisji rewizyjnej OSP 2008.rtf na koncie użytkownika dzaga1986 • folder DRUKI-WALNE ZEBRANIE • Data dodania: 2 lut 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Protokół wraz ze sprawozdaniem Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP Wzór: Druk OSP 2 4. na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP..

Odczytanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu OSP.. Po przewie dalszy ciąg wyborów: c) Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP, d) Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP, 11)Wystąpienia zaproszonych gości.Sprawozdanie komisji rewizyjnej.. 1 Wzór: Druk OSPWzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2022 roku.. Vll Tematy poruszone podczas zebrania: 1.4.. 1 Wzór: Druk OSPKomisja Rewizyjna Koła w czasie kontroli stwierdziła, że: 1.. Głosowanie nad przyjęciem planów.. Przyjęcie porządku zebrania.. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym.. )Dec 19, 2021LexFire - Portal prawa przeciwpożarowego - Wzór sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ochotniczej straży pożarnej Wzór sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ochotniczej straży pożarnej poniedziałek, 31 lipiec 2017 12:50 Wzór sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ochotniczej straży pożarnejSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej.. Druki do prowadzenia inwestycji.. Sprawozdanie finansowe.. Raport ochotniczej straży pożarnej sporządza się w 2 egzemplarzach.walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP.. Zarząd Kola odbył w omawianym okresie od ..

Przerwa na ukonstytuowanie się zarządu i komisji 8.

nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej.Wzory druków na kampanię sprawozdawczą w OSP w 2013 roku.. Uwaga!. Protokół.. Plan działalności.. 1 Wzór: Druk OSPPodpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .201.r.. (miejscowość) *) niepotrzebne skreślić.. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej 7.. Lista obecności.. z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP .. Podstawowe wzory dokumentów.. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej OSP : 1._____ 2._____ 3._____., dnia .202.r..

Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej OSP sporządza się w 1 egz.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP .. Protokół wraz z załącznikami (punkt XIII) - jeden egz.. Plan posiedzeń OKR w 1. półroczu 2022 roku.sprawozdawczo-wyborczego członków OSP Wzór Druk OSP 3 IX Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 63 członków, obecnych było 45, co stanowi 71 % .. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej.. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej.. Dyskusja na planami.. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie: działalności organizacyjno-programowejProtokół komisji mandatowej.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym.. Druki obowiązujące.. Title: Ochotnicza Straż Pożarna Author: Hanna PolakV Sprawozdanie z dziatalnoéci OSP przedstawi\ Tomasz Sokokowski sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawit Tomasz Sokotowski sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawiffa Emila Droszczak inne sprawy referowali: Pawek Ryé VI W dyskusji zabrato glos 20 cztonków OSP, 5 osób zaproszonych .. Uchwały KR.. Sprawozdanie z działalności.. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za 2020 r. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Koła za 2020 r.Sprawozdanie finansowe i plan finansowy OSP wypełnia się w 3 egzemplarzach jako załącznik do protokołu..

Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej, uchwał i wniosków i skrutacyjnej.

Karty rejestracyjne.. 1 Wzór: Druk OSP .. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej, (2str.. X Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 45, przeciw 0 XI Wybory - w głosowaniu jawnym (tajnym*) dokonano wyboru: 1.. Dokumenty Komisji Rewizyjnej.. b. Sprawozdanie finansowe.. Plan finansowy.. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.. pozostaje w aktach OSP,Druki dla OSP: Wzory druków dla OSP w 2016.. Plan działalności OSP sporządzamy w 2 egz.. na walne zebranie sprawozdawcze członków OSP.. Przedstawienie planów działalności i budżetu OSP na dany rok.. Protokół .. I Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.. Zarządu OSP:Sprawozdanie finansowe i plan finansowy.. z walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP .. Prawo.. Dokumenty Komisji Rewizyjnej.. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczym, (1 str.) Zał.. 3 Wzór: Druk OSP .. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 10.. Można sporządzić szerszy protokół, zaś niniejszy druk należy potraktować jako obowiązujący dokument.. Uchwała nr 1 w sprawie działalności OSP.. 1 Wzór: Druk OSP .. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego, (3str.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt